Wdrażanie polityki zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

Realizacja wizji i marzeń poprzez wiedzę i doświadczenie

Zmieniająca się rzeczywistość stawia zarówno przed sektorem prywatnym, jak i publicznym nowe wyzwanie – zapewnienie bezpieczeństwa działania przedsiębiorstwa w warunkach zwiększonego ryzyka operacyjnego i biznesowego. W Archice oferujemy Państwu możliwość skorzystania z wieloletnich doświadczeń i wiedzy naszych ekspertów, którzy pomogą Państwu we wdrożeniu polityki zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym a tym samym wzmocnieniu odporności przedsiębiorstwa na współczesne zagrożenia.

System zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System - SMS) jest metodyką kształtowania wewnętrznego ustroju organizacji  w celu minimalizacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością oraz ich potencjalnych skutków. Dziedziny, w których z powodzeniem zastosowano SMS to lotnictwo oraz energetyka jądrowa. Jednakże aktywne zarządzenie bezpieczeństwem stosowane jest obecnie na świecie również w innych sektorach – transport kolejowy, transport morski, czy przemysł petrochemiczny.

Istotą SMS jest integracja w jego obrębie wszystkich aspektów bezpieczeństwa, szczególnie tzw. bezpieczeństwa operacyjno-technologicznego i wprowadzenie procedur monitorowania, oceny i czynnego  kształtowania ryzyka a tym samym minimalizacja zagrożeń do poziomu akceptowalnego finansowo, ekonomicznie i eksploatacyjnie.

System zarządzania bezpieczeństwem odchodzi od postrzegania terminu bezpieczeństwo, jako związanego wyłącznie z pojęciem „ochrony”, kładąc równoprawny nacisk na zapewnienie ciągłości i stabilności działania przedsiębiorstwa oraz minimalizację zagrożenia związanego z awariami oraz innymi zdarzeniami niepożądanymi.

Naczelną zasadą SMS jest przewidywanie i zapobieganie sytuacjom, w wyniku których mogłoby dojść do obniżenia realnego poziomu bezpieczeństwa oraz zakłóceń w działalności operacyjnej. Efekt ten uzyskuje się poprzez:  ustawiczny wieloaspektowy monitoring realizowanych zadań eksploatacyjnych, kształtowanie świadomości personelu, stosowanie najlepszych praktyk zarządzania i współpracy z personelem oraz wypracowanie czytelnych, zrozumiałych a jednocześnie efektywnych procedur.

W sferze ekonomicznej SMS jest doskonałym przykładem jak poprzez stosunkowo skromne nakłady na jego wdrożenie oraz doskonalenie umiejętności i świadomości podległego personelu można zminimalizować koszty  na jakie naraża się organizacja w razie zaistnienia wcześniej nieprzewidywanych wypadków, awarii lub innych istotnych problemów technologicznych.

System SMS jest dla przedsiębiorstwa i jego procesów operacyjnych tym czym są  w dziedzinie BHP normy PN-N-18001/OHSAS 18001. Wdrożenie SMS wraz ze szkoleniem jest wielokrotnie tańsze od kar za opóźnienie w realizacji zamówienia, czy kosztów usuwania skutków awarii przemysłowej. Ponadto System Zarządzania Bezpieczeństwem stanowi istotny czynniki redukujący ryzyko ubezpieczeniowe.

Sprawdź realizacje z tego działu